Splaiul Independentei, 313 +40214029736

Istoria

Istoric

Departamentului Roboti si Sisteme de Productie

În anul 1948, lua fiinţă prima catedră de MAŞINI - UNELTE ŞI SCULE din ţară, simultan cu prima secţie de specialitate MAŞINI-UNELTE din cadrul facultăţii de MECANICĂ a Institutului Politehnic din Bucureşti, sub conducerea prof. ing. Emil BOTEZ

Infiinţarea noii secţii de specialitate şi, respectiv, a catedrei, a avut loc ca urmare a reorganizării învăţământului tehnic superior din România după cel de-al II-lea război mondial când în ţara noastră a început o dezvoltare mai intensă a industriei constructoare de maşini.

Atunci, ca de altfel şi acum, aceasta reprezentând un adevăr incontestabil, s-a considerat că industria constructoare de maşini, utilaje, instalaţii şi aparaturi de tot felul, se poate dezvolta doar în prezenţa existenţei subramurii de “maşini-unelte” adică a acestor maşini “constructoare de maşini” pe care se execută, deci, toate celelalte categorii de maşini, instalaţii şi utilaje, lucru în perfectă concordanţă cu practicile curente pe plan mondial (a se vedea exemplul Japoniei şi Germaniei).

Justeţea înfiinţării secţiei şi catedrei noastre a fost confirmată pe deplin în anii care au urmat, un prim argument constând în faptul că ţara noastră s-a transformat, din importatoare integrală de maşini-unelte, în producătoare şi chiar exportatoare, în anii '80 ajungând printre primele 10 ţări din lume, producătoare şi exportatoare de astfel de maşini.

Argumentul cel mai puternic constă însă, în faptul că realizarea acestui nou sector a favorizat o dezvoltare masivă a industriei constructoare de maşini şi echipamente, în general, ca: automobile, autocamioane, tractoare, maşini agricole, maşini de construcţii, echipamente optice, electrice, SDV - istice, hidraulice, informatice, vapoare, utilaj petrolier şi minier ş.a., ceea ce a contribuit la un progres accelerat a tuturor ramurilor economiei naţionale (industrie, agricultură, transporturi, construcţii civile şi industriale etc.) şi odată cu acestea s-au creat condiţiile materiale pentru dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi tehnologiei a culturii şi civilizaţiei în ţara noastră.

De menţionat că începuturile activităţii catedrei de Maşini - Unelte au fost modeste, colectivul acesteia constând doar din 9 cadre didactice, dintre care exista doar un singur profesor, iar numărul studenţilor secţiei noastre era doar de 45. Pentru a demonstra performanţele privind dinamica dezvoltării, în special a activităţii didactice a catedrei, este suficient să arătăm că de la cele 7 discipline predate secţiei de Maşini-unelte, de către catedra Maşini - Unelte şi Scule cu un efectiv de 9 posturi didactice, s-a ajuns, în ultimii ani, să se predea peste 80 de discipline obligatorii şi opţionale la un număr de 10 secţii şi formaţii de studiu (ingineri zi şi seral, colegiu şi studii aprofundate) cu un efectiv de 1200 studenţi si absolvenţi cursanţi, catedra fiind prevăzuta in prezent cu peste 100 de posturi didactice, dintre care 12 sunt profesori şi cu un personal TESA care numără 17 persoane (ingineri şi tehnicieni).

Istoricul evoluţiei catedrei şi, în primul rând, a dezvoltării activităţii didactice nu se poate rezuma la cele două secvenţe - debutul şi stadiul actual - în decursul acestei perioade, remarcându-se o serie de momente şi evenimente care şi-au pus amprenta asupra activităţii de ansamblu a catedrei de Maşini-unelte şi Scule. Un prim eveniment l-a constituit înfiinţarea unei noi secţii în cadrul facultăţii de Mecanică şi, anume, secţia de Tehnologia Construcţiilor de Maşini şi a catedrei cu acelaşi nume, la care catedra Maşini-unelte şi scule, în frunte cu prof. Emil BOTEZ a avut un rol important în sprijinul direct acordat prof. Constantin POPOVICI, însărcinat cu organizarea catedrei şi secţiei de Tehnologia Construcţiilor de Maşini, în anul 1954.

O etapă mai importantă în viaţa catedrei noastre a constituit-o înfiinţarea unei noi facultăţi - Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini - prin desprinderea catedrelor Maşini-unelte şi Scule şi Tehnologia Construcţiilor de Maşini şi a secţiilor de Maşini-unelte, Tehnologia Construcţiilor de Maşini şi Mecanică fină, de Facultatea de Mecanică, şeful nostru de catedră, prof. Emil BOTEZ, devenind primul Decan al acestei noi Facultăţi în anul 1962.

Apariţia acestei noi facultăţi s-a datorat unui progres însemnat în domeniul industriei constructoare de maşini, la care un aport însemnat l-au avut şi cele două catedre de specialitate ale noastre, institutele de cercetare de profil precum şi celelalte catedre surori din ţară, dar şi succesele remarcabile înregistrate de absolvenţii secţiilor noastre în producţie şi cercetare proiectare.

Din şirul evenimentelor mai deosebite care au marcat istoria activităţii în general, ascendente, a catedrei noastre, este util să menţionăm şi unele secvenţe mai puţin plăcute şi anume: primul se referă la o tendinţă şi chiar o presiune de unificare a celor două secţii Maşini-unelte şi Tehnologia Construcţiilor de Maşini, culminând cu ordinul Ministerului Învăţământului de desfiinţare a secţiei de Maşini-unelte, la sfârşitul deceniului al VI-lea, şi doar intervenţia noastră hotărâtă la cele mai înalte foruri din stat ne-au salvat, iar a doua secvenţă se referă la hotărârea de mutare a noastră pe o platformă industrială din Bucureşti sau provincie, deci o dezmembrare a Institutului Politehnic Bucureşti în conformitate cu aşa zisul concept de integrare a învăţământului cu cercetarea şi producţia. Opoziţia noastră temeinic argumentată ne-a salvat şi de această nouă încercare arbitrară determinată de raţiuni conjuncturale.

Depăşind aceste evenimente mai dificile din viaţa şi activitatea noastră,a urmat o etapă mai fructuoasă, în care preocupările catedrei noastre s-au axat pe o continuă dezvoltare şi modernizare a procesului de învăţământ, mai ales după anul 1978 prin introducerea unor discipline noi cum sunt: Programarea numerică a maşinilor unelte, Fiabilitatea maşinilor unelte, Bazele cercetării experimentale, Estetica industrială etc.

Drept urmare a schimbării survenite pe linia informatizării procesului de învăţământ s-a ajuns ca, atât proiectele de an cât, mai ales, proiectele de diplomă să fie realizate în marea lor majoritate pe calculator, ceea ce constituie un real progres şi o conexare la tehnicile moderne de vârf pe plan naţional şi mondial.

Ca o dovadă de racordare a catedrei noastre la cerinţele progresului tehnic actual a fost înfiinţarea în anul 1990/1991 la sugestia şi cu sprijinul prof. Christian PELECUDI, a Decanului facultăţii prof. Constantin ISPAS şi a prof. Aurel OPREAN, şeful de catedră din acea vreme, a unei noi secţii , Roboţi industriali , recrutând pentru început studenţi valoroşi de la celelalte secţii şi facultăţi de profil apropiat. Trebuie menţionat că prin strădaniile colectivului de cadre didactice, care predă la această secţie, prin grija conducerii catedrei şi facultăţii această secţie, în scurt timp, a devenit o secţie de elită a Facultăţii şi Universităţii noastre.

Un al doilea exemplu de receptivitate la nou, având în vedere, în special, progresele remarcabile ale ştiinţei şi tehnologiei actuale a fost înfiinţarea recent de către catedra noastră împreună cu catedra TCM a unei secţii de Tehnologii şi Echipamente Neconvenţionale, valorificând astfel şi o îndelungată experienţă şi realizări ale catedrei surori TCM în problema tehnologiilor neconvenţionale.

Al treilea exemplu pe aceeaşi linie îl constituie organizarea de către catedra noastră în ultimii doi ani a încă patru formaţii de studii aprofundate (pentru anul VI) denumite: Logistica sistemelor de producţie, Roboţi industriali, Conducerea fabricaţiei integrate cu calculatorul şi Materiale noi iar împreună cu celelalte catedre de profil din facultate s-a înfiinţat şi o a cincea specialitate de studii aprofundate, şi anume, Tehnologii avansate pentru noile materiale.

Paralel cu preocuparea catedrei pentru continua perfecţionare a activităţii didactice de instruire de nivel a tinerelor generaţii de studenţi, ingineri la cursurile postuniversitare sau studii aprofundate, trebuie evidenţiat şi interesul pentru cercetarea ştiinţifică, pentru continua perfecţionare şi a cadrelor didactice însele prin doctorat şi prin participarea la viaţa ştiinţifică şi tehnică pe plan naţional şi internaţional, prin elaborarea unor lucrări ştiinţifice, articole, monografii, tratate şi contracte de colaborare ştiinţifică şi tehnică cu institutele de cercetare-proiectare şi întreprinderile industriale, conform principiului: “că nu poţi fi un bun transmiţător de ştiinţă, dacă singur nu faci ştiinţă sau măcar să încerci să faci”.

Pe această linie, catedra noastră a obţinut rezultate şi succese remarcabile. Astfel, de exemplu, de o apreciere de excepţie în rândul specialiştilor din ţară şi străinătate se bucură forumul ştiinţific, Conferinţa Naţională de Maşini - Unelte, ajuns la cea de-a XI-a ediţie, în care ultimele ediţii au fost cu participare internaţională.

De o deosebită apreciere se bucură, în ţară şi străinătate, tratatele, monografiile şi, în general, lucrările ştiinţifice elaborate de membrii catedrei noastre, lucrări care se cifrează la câteva mii şi care au fost publicate de edituri de prestigiu sau forumuri ştiinţifice internaţionale, colegii noştri participând activ la o serie de manifestări ştiinţifice din ţară şi de peste hotare.

Catedra de Roboti si Sisteme de Productie ( Maşini-unelte, Maşini şi Sisteme de Producţie) a fost în perioada celor 50 de ani condusă de următorii şefi de catedră: Prof. dr. docent ing. Emil BOTEZ, anii 1948-1978; Prof. dr. ing . Vasile MORARU, anii 1978-1990; Prof. dr. ing. Aurel OPREAN, anii 1990-1995, Prof. dr. ing. Traian AURITE, anii 1995 – 2004, Prof. Dr. Ing. Constantin ISPAS Dr. H.C, anii 2004 – 2008,  Prof. dr. ing. Eugen STRĂJESCU  2008  -2012 si din 2012-prezent Prof.dr.ing. Tiberiu DOBRESCU

Istoria detaliata a departamentului, capitol din cartea departamentului

(clcik pentru vizualizare)

EMIL BOTEZ
EMIL BOTEZProfesor doctor docentProfil
Omul si Opera
ZOLTAN DUCA
ZOLTAN DUCA Profesor doctor inginerProfil
Dascălul, colegul, Omul
AUREL OPREAN
AUREL OPREANAcademician Profesor Doctor InginerProfil
Un OM de aur